วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๖.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุม
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เวลา ๐๘.๕๑ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๓
เวลา ๑๑.๒๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เป็นวันที่ ๓
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล ต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายรอยล จิตรดอน เลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล “ฟ้าหลังฝน” และคณะกรรมการจัดงาน ฯ จากโรงเรียน มาแตร์เดอีวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานคอนเสิร์ตดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ฯ
– นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย นำ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุริยะ ตันติวิวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดชุมพร นำ คณะกรรมการและผู้ให้การสนับสนุนโครงการขุดคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขน้ำท่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓ จังหวัดชุมพร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายพิสิฐ ลี้อาธรรม นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำ คณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาสมาคม ฯ และทีมกอล์ฟที่ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
/ศาสตราจารย์…

– ๒ –

– ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย นำ นายวิชิต และนางจารุณี ชินวงศ์วรกุล พร้อมครอบครัว กับนายประชา ดำรงสุทธิพงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– รองศาสตราจารย์ ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ และคณะ นำ ผู้ได้รับรางวัลแห่งชาติ ทางคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ จากการพิจารณาของคณะกรรมการสภาคณบดี คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลดังกล่าว