วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ข่าวในพระราชสำนัก
                             พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้  เวลา  ๑๘.๔๐  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เวลา  ๐๙.๑๗  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เป็นวันที่ ๓
เวลา  ๑๒.๐๘  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์  ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา  ๑๕.๑๕  น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้  คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางมุกดา  จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล รองประธานกรรมการบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
นำ คณะผู้สั่งซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ และอาสาสมัครที่ร่วมจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ ในมูลนิธิสมเด็จพระเทรัตนราชสุดา และผู้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมประกอบดอกไม้จันทน์ “ร้อยดวงใจ ถวายแด่พ่อหลวง”
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– คุณหญิงเอื้อปรานี  เจียรวนนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
– คณะกรรมการร้านสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสมาคมร่วมใจภักดิ์รักษ์ป่าไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
/- นายตรีรัช…..
– ๒ –
– นายตรีรัช  ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล ดังนี้
  ๑. คุณหญิงจินดา  จรุงเจริญเวชช์ และครอบครัว เต็มบุญเกียรติ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒. นายแพทย์โสภณ  เมฆธน และคณะ ในนามองค์การเภสัชกรรรม เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๓. นายทวีรัช  ปรุงพัฒนสกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๔. นางสาวอรรจยา  อินทรประสงค์ และนางสาวสุนี ขันเดช ในนามบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
    ๕. นายแพทย์เจษฏา  โชคดำรงสุข และคณะ ในนามโครงการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน ในนามนายแพทย์ธนภณ  งามมณี และในนามโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา กับโรงพยาบาลสุรินทร์
เขตสุขภาพที่ ๙ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล   ๖. แพทย์หญิงพรรพิมล และนางกมลวรรณ  วิปุลากร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
๗. นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย ในนามกรมควบคุมโรค เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๘. นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ และนายแพทย์สมนึก  อร่ามเธียรธำรง ในนามกรมการแพทย์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล     ๙. นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย และคณะ ในนามกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๐. นายแพทย์พิศิษฐ์  ศรีประเสริฐ ในนามโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๑. นายแพทย์อภิสรรค์  บุญประดับ และคณะ ในนามเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๐ แห่ง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๒. นายบุญเลิศ  ทั่งทอง และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๓. นายแพทย์นัทธพงศ์  จิรุระวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
/๑๔. นายปองธรรม…..
– ๓ –
  ๑๔. นายปองธรรม  แดนวังเดิม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๕. นายศุภชัย  วิทยฐานกรณ์  เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๖. นายเถลิงเกียรติ  ภัทรพิสิฐพงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๗. นายพลวศุตม์  มหาเอี่ยมศิริ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๘. นายจิรโมท  พหูสูต ในนามบริษัท ซินเท็คคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๑๙. นายกิติศักดิ์  จำปาทิพย์พงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๐. นายแพทย์วิสิทธิ์ และนางวันทนีย์  เสถียรวันทนีย์ ในนามโรงพยาบาลพุทธชินราช
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๑. นายสายชล  พิมพ์เกาะ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน  ในนามนางสาวนิพาภร จิตต์สุข กับในนามนายภากร สุวรรณกิจ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๒. นายสายชล  พิมพ์เกาะ และคณะ ในนามคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระทองคำ
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๓. นายแพทย์ภราดร  กุลเกลี้ยง และคณะ ในนามบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน)
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๔. นางสาวพัชรีวรรณ  สุวรรณะบุณย์ และนายอัครพันธุ์  รัตตะรังสี ในนามบริษัท
เอส อาร์ แอสเซ็ท จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
เทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๕. นางสาวรรินทร์  ทองมา และคณะ ในนามบริษัท อาเทอ แอนด์ บุค จำกัด
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในนาม
นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง และคณะ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๖. นางวชิราภรณ์ และนายวัชรวิรัช  โรจนวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๗. นางสาวปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
  ๒๘. นายสืบสกล และนางศรัณยา  สกลสัตยาทร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
/๒๙. นายแพทย์มานัส…..
– ๔ –
  ๒๙. นายแพทย์มานัส  โพธาภรณ์ และคณะ ในนามมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดี
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เวลา  ๑๖.๑๙  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์  ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน
พระโอวาท ความว่า  เมื่อสองวันที่ผ่านมา  ได้ขอให้บัณฑิตสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านลึกด้านกว้าง
และสร้างสมอบรมคุณธรรรมสำหรับเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้นำความรู้ไปใช้ในทางที่สุจริต
ในวันนี้  จะได้กล่าวถึงคุณธรรมประการหนึ่งซึ่งทำให้คนเราปฏิบัติงานได้โดยไม่ย่อท้อ  คุณธรรมดังกล่าว
ได้แก่ความตั้งใจจริง  อันหมายถึงความมีใจจดจ่อมุ่งมั่นที่จะกระทำการต่าง ๆ  จนสำเร็จผลที่ดี  ที่ถูกต้อง
ที่เป็นประโยชน์แท้   บุคคลเมื่อมีความตั้งใจจริงแล้ว  ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาใด ๆ  ก็ตาม
ย่อมไม่ท้อถอยย่อหย่อน  แต่จะพากเพียรพยายามปฏิบัติแก้ไขโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ  จนงานที่ทำสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  บัณฑิตทั้งหลายกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน  คงจะมีอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  เกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดา  หากแต่ละคนจะได้ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความตั้งใจจริง  ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำพาตนนำพางานให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวง  จนบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างแน่นอน
เวลา  ๑๕.๔๑  น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขั้นขี่ม้ารายการ “พริ๊นเซสซ์ คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๗” (Princess’s Cup Thailand 2017) ณ สนามขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  โดยเสด็จในการนี้ด้วย
เวลา  ๑๐.๐๐  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดปทุมวัน และหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในวันเดียวกันนี้  เวลา  ๑๒.๓๐  น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภชัย  ภู่งาม องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ วัดดอนลาน อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา