วันพุธ ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไป
ทรงเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาความร่วมมือข้ามพรมแดนของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร