วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๑.๔๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการด้านโภชนาการเซเรบอส อวอร์ด คอนเฟอร์เรนซ์ ๒๐๑๖
ณ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร