วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๑๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเบร็นดัน
รอเจอรส์ (Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่
เวลา ๑๗.๑๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานเพลิงศพ พลเอก คณิต เพิ่มทรัพย์
ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓ ณ เมรุวัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๐๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และถวายต้นเทียนพรรษา ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เทศบาลตำบลท่าพระยา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี ๑ กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ