วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๗.๑๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดอาคารพิเศษผู้ป่วยใน “อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ ๒๕๕๕”
และห้องประชุม “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร” ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากบ้านสัมมากร อาเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธารงค์ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ ซึ่งมีนักเรียน ๑๑๗ คน ด้านโครงการฝึกอาชีพเน้นให้นักเรียน
อนุรักษ์การปลูกและกระบวนการทาชาอัสสัม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจชุมชน ด้านการเรียนการสอนให้ครูอาสา
มาสอนเสริมทุกวันหลังเลิกเรียนทาให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ปลูกพืชได้ผลดีสามารถนามาประกอบอาหารกลางวันให้เด็กได้รับประทาน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้รู้จัก
การสร้างบ้านดิน เพื่อให้มีองค์ความรู้และขยายความรู้ไปสู่ชุมชน จากนั้น เสด็จพระราชดาเนินไปยัง
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามการดาเนินงาน
ของโรงเรียน ฯ ส่วนใหญ่ประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ด้านการเรียนการสอน มีนักเรียนชั้นปฐมวัยถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๑๑๓ คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย
ภูเขาเผ่ามูเซอ มีปัญหาทักษะการใช้ภาษา โครงการฝึกอาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านมาสอนการสานตะกร้า
นอกจากนี้ บริษัท ดอยคาผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด เข้ามาให้ความรู้ส่งเสริมการปลูกและรับซื้อเพื่อสร้าง
อาชีพ และรายได้แก่โรงเรียน ฯ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดิน
หายใจ โรคกล้ามเนื้อและกระดูก พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ดังกล่าวด้วย ตอนบ่าย
เสด็จพระราชดาเนินไปยังโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนชมรมอนุรักษ์พุทธศิลปไทยอนุสรณ์
อาเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทรงติดตามการดาเนินงานของโรงเรียน ฯ เพื่อพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ด้านอาชีพ
ส่งเสริมให้เด็กทอผ้า และปักผ้าโดยมีปราชญ์ชาวบ้านมาช่วยสอน ด้านการเรียนการสอน พบว่าเด็ก
มีปัญหาการพูด การอ่านและการเขียน โรงเรียนจึงจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน และวันเสาร์ อาทิตย์
ด้านกิจกรรมสหกรณ์ฝึกให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสหกรณ์ สมควรแก่เวลา จึงเสด็จ
พระราชดาเนินกลับที่ประทับแรม ณ บ้านสัมมากร อาเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่