วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๓.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานกรรมการอำนวยการ
จัดงานกาชาดกองทัพอากาศ นำ คณะกรรมการร้านกองทัพอากาศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำ คณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย และคณะกรรมการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TOYOTA THAILAND FOUNDATION AWARD : TTF AWARD) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน พร้อมโล่เกียรติยศผลงานทางวิชาการดีเด่น รางวัลมูลนิธิโตโยต้า ประจำปี ๒๕๖๐
ซึ่งคณะกรรมการรางวัล ฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้พระราชนิพนธ์ เรื่อง “ชมช่อมาลาตี” เป็นผลงานที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว
– คณะกรรมการร้านสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธาน บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันวิ่ง “๔๐ ปี ดอกบัวคู่
มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี ๒๕๖๐” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ “สุขีกัมปานี”
ซึ่งเป็นการจัดทำแอพพลิเคชั่น “พอดี” จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายยิ่งศักดิ์ สยามวาลา กรรมการ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่าย “แฟ้มบันทึกประวัติศาสตร์
ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

/นางสาวนันทกานต์ …

– ๒ –

๓. นางสาวนันทกานต์ ฤทธิวงศ์ เจ้าของโครงการ ๘๙๐ ดวงใจทำดีถวายพ่อหลวง สู่มูลนิธิชัยพัฒนาและคณะผู้สนับสนุนโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำ คณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “พฤกษานุรักษ์
มเหสักข์ นวมินทรานุสร” ในพื้นที่บ้านน่านมั่นคง ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ แรลลี่” เพื่อสายใจไทย ครั้งที่ ๒๔ ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการแข่งขัน ฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นายชูเกียรติ ประสังสิต และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
– นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำ คณะผู้เกี่ยวข้อง
ในการจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดอุบลราชธานี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์ เพื่อทรงพระสุหร่ายและทรงเจิม สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดดังกล่าว
เวลา ๑๑.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน “วันเภสัชกรโลก ประจำปี ๒๕๖๐” ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ วัดประชุมชนธารา อำเภอสุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ ๔๕ อำเภอระแงะ ด่านตรวจปลักปลา อำเภอเมืองนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ๓๒ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส