วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๘.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังกองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ ๖
ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสครบ ๖๐ ปี ของการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์
กรีฑาสถาน กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี
เวลา ๑๔.๓๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ
มหาทุมะรัตน์ กรรมการแผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และคณะ นำแพทย์หญิงกุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี
ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท
กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาโภชนาการ สถาบันสุขภาพเด็ก ที่มหาวิทยาลัย
คอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ นายเขมทัต วิศวโยธิน จ.ช.,จ.ม. ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร