วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธ ที่ ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑
วันนี้ เวลา ๐๘.๕๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม
กันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอ
แม่ทะ และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร
สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน
ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำพูน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดตาก
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อำเภอแม่สอด และอาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก