วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๓๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลย์
กระทรวงสาธารณสุข นำ ผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” ประจำปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานรางวัล ตามลำดับดังนี้
ประจำปี ๒๕๕๘
รองศาสตราจารย์สายหยุด นิยมวิภาต สาขาการพยาบาลในชุมชน
ประจำปี ๒๕๕๙
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิจิตร ศรีสุพรรณ สาขาการพยาบาลในชุมชน
๒. รองศาสตราจารย์ศิริอร สินธุ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
๓. นางวลีรัตน์ สุธนนันท์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ
เวลา ๐๙.๔๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ สมาพันธ์กายภาพบำบัดโลกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันตก และสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
ประจำปี ๒๕๖๐ และทรงปาฐก เรื่อง “สังคมผู้สูงวัยและระบบสุขภาพที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงร่วมในการบำเพ็ญกุศล (พิธีกงเต๊ก) ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง