วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ ๑ ประกาศนียบัตร เข็มและบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่ผู้บำเพ็ญคุณความดี และผู้มีอุปการคุณแก่สภากาชาดไทย และพระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ ผู้มีกุศลจิต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของ
ณ ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อจากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ ๓๒๘
ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๕๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ประกาศนียบัตร รางวัล และทุนการศึกษาแก่ผู้แทนนักเรียนของเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร