วันพุธ ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามพระบรมราชกุมารี กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๐๗ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามพระบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ และ “งานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามพระบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส ไปเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรวิธีการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะโดยวิธีธรรมชาติ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูต
พร้อมคู่สมรส ไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
ทรงเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมในคลองอัมพวา ตลาดน้ำ และวิถีชีวิตริมคลอง เสร็จแล้ว
เสด็จพระราชดำเนินทรงนำคณะทูตานุทูตพร้อมคู่สมรส ไปเยี่ยมชมร้านค้ากิจกรรมทางวัฒนธรรมการส่งเสริมอาชีพของชุมชน การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร