วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๗.๒๗ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตสำเร็จการศึกษาอบรมถึงขั้นอุดมศึกษาแล้ว เชื่อว่าแต่ละคนย่อมมีทั้งความรู้ในหลักวิชา
และความตั้งใจที่จะทำงานให้บรรลุผลที่ดีที่เป็นสุจริต แต่ความรู้และความตั้งใจที่ทุกคนมีอยู่นั้น ไม่ว่าจะหนัก
แน่นลึกซึ้งเพียงใด ก็อาจเสื่อมคลายลงได้ด้วยเหตุต่าง ๆ เป็นต้นว่า กาลเวลา หรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ด้วยเหตุนี้ บัณฑิตจึงไม่ควรตั้งตนอยู่ในความประมาท อันจะทำให้ขาดความสังวรระวัง ที่จะพากเพียร
พัฒนาความรู้และยึดมั่นในความดี ที่ถูก แต่ละคนควรระลึกไว้เสมอว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ต้องแสวงหาเพิ่มเติมให้ สูงขึ้น กว้างขวางขึ้น และทันการณ์ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ส่วนความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในทางที่ดีที่ชอบ
ก็เป็นสิ่งที่ต้องตามรักษาสร้างเสริมอยู่เป็นนิจ เมื่อสำนึกตระหนักได้ดังนี้ และยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จริงใจ ความรู้และความดีของบัณฑิตก็ย่อมมีแต่จะเพิ่มพูนขึ้น เป็นรากฐานอันมั่นคงของแต่ละคน ในอันที่จะ สร้างสรรค์ความสำเร็จและความดีความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมได้ตลอดไป ไม่มีวันเสื่อมถอย
เวลา ๑๖.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้คณะทำงาน
จัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เฝ้ากราบทูล
สัมภาษณ์ เพื่อเชิญไปพิมพ์ในการจัดทำหนังสือดังกล่าว
เวลา ๑๑.๑๒ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการเนื่องในวันพยาบาลสากล เรื่อง “พยาบาล : เสียงแห่งพลัง นำความสำเร็จ
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และทรงเปิดนิทรรศการวันพยาบาลสากล ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ
ท่านผู้หญิงประสานสุวรรณ สุวรรณรัฐ ท.จ.ว.,ต.ช.,ต.ม.,ภ.ป.ร.๔ ณ ศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล
๗ วัน พระราชทานศพ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ป.ช.,ป.ม. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร