วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๐๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– คณะกรรมการร้านมูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นางกฤษณา ณรงค์วานิช และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางสาวสมทรง ยนตรรักษ์ กรรมการและรองประธานฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชน และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา จากนั้น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะพราหมณ์
ที่ประกอบพิธีตรียัมปวาย ตรีปวาย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของเครื่องพิธี ฯ
เสร็จแล้ว พระราชทานเงินพระราชานุเคราะห์แก่คณะพราหมณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑