วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๑.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมศูนย์แสดงสินค้า โอทอป เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี