วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๓๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๔.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม
เพื่อทรงนำคณะข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษา
ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะทรงนำนักเรียนนายร้อยและข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ
อาทิ มัสยิดสุลต่านโอมาร์ อาลี ไซฟุดดิน พิพิธภัณฑ์เครื่องราชกกุธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยบรูไน ดารุสซาลาม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองทัพบรูไน พื้นที่เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรวาชัน และพิพิธภัณฑ์
การเดินเรือทางทะเลบรูไนดารุสซาลาม ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม ณ พระราชวังนูรูลอิมาน ด้วย
เวลา ๑๐.๑๕ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหพันธ์สมาคมนักธุรกิจ
และวิชาชีพสากล ๒๕๖๑ (BPW International Asia Pacific Regional Conference 2018) หัวข้อ
“เอ็มพาเวอริง วีเมน ทู เรียไลซ์ ซัสเทนอะเบิล ดีเวลลอปเมนท์ โกลส์” (Empowering Women to
Realize Sustainable Development Goals” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปปฏิบัติหน้าที่ในการเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ กับติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา และเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ณ บ้านนางเภาซะห์ ซิมา อำเภอไม้แก่น โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี และบ้านนายประสงค์ จอมเพ็ชร อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๕๗ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์
ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร