วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จลง ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศล ถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑