วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก
ณ วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม และวัดอรุณรังสี อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมแคนทารี่ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์ ฯ อาทิ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงบ้านแสนสุข การสร้างบ้านดิน การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดต่าง ๆ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านสง่างาม ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าของการขยายผลโครงการทหารพันธุ์ดีออกสู่ชุมชน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มณฑลทหารบกที่ ๒๖ ดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชผักปลอดภัยและมีคุณภาพ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ณ มณฑลทหารบก
ที่ ๒๖ ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจด้านการเกษตร มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัย
เมื่อปลดประจำการ และเพื่อให้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นอาชีพเสริม โดยรับสมัครทหารเกณฑ์ในหน่วยผลัดละ ๑๐ นาย เข้ารับการฝึก มีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย
เป็นพี่เลี้ยง และได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก สำหรับปลูกในโครงการ นอกจากนั้นยังมีการทำปุ๋ยสูตรพระราชทาน รวมทั้งเลี้ยงไก่กระดูกดำ และไก่พันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ ของกองพันทหารราบที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒๓ ซึ่งเริ่มดำเนินงานเมื่อปี ๒๕๖๐ เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ว่างเปล่าขนาด ๑๔ ไร่ ดำเนินโครงการ มีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวหมุนเวียนตามฤดูกาล เลี้ยงเป็ดและไก่ไข่ เพาะเห็ดนางฟ้า และเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
ผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้โรงอาหารใช้ประกอบอาหารในโรงเลี้ยงทหาร และส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กำลังพลและครอบครัว สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ สำนักชลประทานที่ ๘ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นที่ประทับแรม