วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๑๓.๕๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ทรงเปิดศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ กับทอดพระเนตรนิทรรศการศูนย์ทันตกรรมดิจิทัล และนิทรรศการทันตกรรม
ผู้สูงอายุ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำ ข้าราชการ และเกษตรกร ชาวสวนผลไม้ จังหวัดระยอง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตร ที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดระยอง
– นายอนุรุธ บุญเหลือ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๒๗ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติ กัณฑ์ทานกันฑ์ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร