วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันนี้ เวลา ๐๗.๑๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๙ และทรงเปิดอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
เวลา ๑๕.๓๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้
นำ พระภิกษุ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระราชเสนาบดี เจ้าคณะตำบลบางพลี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ และคณะบุคคล เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
๑๕๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และเพื่อสมทบกองทุน สธ.
เพื่อผู้สูงวัย สภากาชาดไทย
๒. นายฮิโตชิ โยโกฮามา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีซี่ บาย
จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม
“ยูเมะพลัส ส่งต่อ…ความห่วงใย” ปีที่ ๕ ครั้งที่ ๑ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ บาดเจ็บ และทุพพลภาพ
ในโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
– คณะกรรมการร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด – บัตรนำโชค
ร้านสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำ คณะผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จำกัด (มหาชน) นำ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน “เอไอเอส แฟมิลี่ วอร์ค แรลลี่” ครั้งที่ ๑๗
ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
ในโอกาสนี้ ครอบครัวของผู้ชนะเลิศ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

/นายเอกชัย…

– ๒ –

– นายเอกชัย วรรณแก้ว ประธานโครงการอาสาศิลป์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมประมูลภาพในการแสดงนิทรรศการภาพวาด
แรงบันดาลใจแห่งแผ่นดิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๓.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ (ค่ายหนองตะกู) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แล้วประทับเครื่องบิน
พระที่นั่ง เสด็จไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา ๑๓.๑๙ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน (Her Majesty Queen Silvia of Sweden) ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการเพื่อน เพื่อน
ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๕.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน (Her Majesty Queen Silvia of Sweden) ในโอกาสที่เสด็จ
พระราชดำเนินเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อทรงเข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ การพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ในฐานะองค์ปาฐก
ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ