วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2559

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

วันนี้ เวลา ๑๗.๔๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๗ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง กับเข็มพระปกเกล้า และ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี ๒๕๕๘ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ เข็มพระปกเกล้า และเข็มกิตติคุณ สถาบันพระปกเกล้า
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัส ความว่า การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เป็นระบอบการปกครองที่ใช้เป็นหลักในการบริหารประเทศ ของเรา. จึงเป็นที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารระดับสูง ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ และภาคเอกชน ซึ่งจัดได้ว่าเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบอย่างสำคัญต่อการบริหารงานของชาติ ได้เข้ารับการศึกษาอบรม เรื่องการเมืองการปกครองเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอันกระจ่างถูกต้อง และมีแนวความคิดเห็น ที่สอดคล้องต้องกันในนโยบายและกระบวนการพัฒนาบริหารประเทศ. แต่อย่างไรก็ดี การสร้างสรรค์จรรโลงการเมืองการปกครองของเรา ให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงแข็งแกร่งนั้น จำเป็นต้องอาศัย ความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย. ทุกคนจึงควรร่วมมือร่วมความคิดกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และ ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ในอันที่จะช่วยกันปฏิบัติสร้างเสริมการเมืองการปกครองของเรา ให้มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ สามารถอำนวยประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือประเทศชาติมีความมั่นคงปลอดภัย และ ประชาชนอยู่ร่วมกันได้เป็นปึกแผ่น ด้วยความรู้สึกมั่นใจและภูมิใจได้ว่า บ้านเมืองไทยนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัย อันประเสริฐสุด.
เวลา ๑๘.๔๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำ คณะองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้
– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
– นายเกษม วัฒนชัย
– นายพลากร สุวรรณรัฐ
– นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
– นายศุภชัย ภู่งาม
– นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
– พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข

/- พลเอก ดาว์พงษ์…

– ๒ –

– พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
– พลเอก ธีรชัย นาควานิช
– พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
เวลา ๐๗.๐๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้าแก่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๐๘.๕๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธสัฏฐิสิริวัสสมงคล” พระพุทธรูปนาคปรก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ” ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๐.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
เวลา ๑๔.๓๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเปิด “ห้องสมุดพร้อมปัญญา” ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๒๙ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต่อจากนั้น
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อทรงไถ่ชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ กับทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำและเต่า