วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
– คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นํา คณะกรรมการและอาสาสมัครของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี ๒๕๑๐ นําคณะกรรมการชมรมน้องใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี ๒๕๑๐ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายของที่ระลึกในโอกาสครบ ๕๐ ปี แห่งการเข้าเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเงินรายได้จากการจําหน่ายเสื้อโปโล
ปักตราสัญลักษณ์ต้นจามจุรีพระราชทาน และสมุดบันทึก สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือ “สํารับกับข้าว จฬ ๒๕๑๐” หนังสือ “มหาชาติคําหลวงฉบับสมโภช ๑๐๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และหนังสือ “สมุดภาพสืบสานศิลป์ ในแผ่นดินพระทรงธรรม”
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

– หม่อมหลวงประทิ่นทิพย์ นาครทรรพ ผู้จัดการโรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานครนํา คณะครูโรงเรียนราชินี เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
– นายทากายูกิ คาโต้ ประธานบริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด นํา
คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายสนชัย เครือคล้าย ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนไทยเทิดไท้องค์ราชัน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายสุทัจ มิ่งภัคนีย์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนในการ
บูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์และสถานปฏิบัติธรรม วัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม

– นายเอนก จงเสถียร ประธานรุ่นเอ็มบีเอ เอ็กซิคูทีฟ (MBA-EXECUTIVE) รุ่นที่ ๑๙
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และพริ้นเตอร์ กับสนับสนุนการจัดทําลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นายสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จํากัด นํา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการของกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
– นายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นํา คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ คณะศิลปิน และคณะผู้ดําเนินงานการจัดแสดง
ภาพเขียนสีน้ํามันการกุศลแห่งเอเชีย ๒๐๑๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาด ตะเกียงโคมไฟ และหมวก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุวรรณา สังข์ศรีทวงศ์ และนางสาวนภัสวรรณ สังข์ศรีทวงศ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องกระเบื้องลายครามจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทรงใช้ตามพระราช อัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นางสุมาลี อุทัยเฉลิม และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย รถจักรยานยนต์ เพื่อพระราชทานแก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใช้ในการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อนิเทศและจัดการศึกษาให้กับเด็กในศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อําเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
– นายประภาศ คงเอียด กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และคณะ นํา นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งชนะเลิศการแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา ประจําปี ๒๕๖๐
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานถ้วยรางวัล
– นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ นํา คณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และนักเรียนของโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งชนะเลิศการแข่งขัน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ ๑๒ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานโล่ และเงินรางวัล
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลรัตน์ จตุรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยคณาจารย์คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะผู้เกี่ยวข้อง นํา ผู้ชนะเลิศ
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐ และผู้ชนะเลิศการประกวด ดนตรีไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออก ครั้งที่ ๓๘ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล
ในโอกาสนี้ ผู้ปกครองของผู้ชนะเลิศการประกวด ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา ๑๕.๐๔ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลําดับดังนี้
– นายอําพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์พีรยุทธ์
ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นํา นางสาวพาพิศ วงศ์ชัยสุวัฒน์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๔ สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering and Management Sciences) ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทิร์น (Northwestern University) สหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา
– ศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ประธานคณะกรรมการ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ พร้อมกรรมการแผนกทันตแพทยศาสตร์ นํา ผู้ได้รับ
พระราชทาน
ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งสําเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว
เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลสําเร็จการศึกษา ดังนี้
๑. นายณัฐพงษ์ กันตรง ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจําปี ๒๕๕๔ สําเร็จการศึกษา ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก (Doctor of Philosophy in Oral Biology) ณ มหาวิทยาลัย วอชิงตัน (University of Washington) สหรัฐอเมริกา
๒. นางสาววรกัญญา บูรณพัฒนา ผู้ได้รับพระราชทานทุน ประจําปี ๒๕๕๕ สําเร็จการศึกษา ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก (Doctor of Philosophy in Oral Biology) ณ
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) สหรัฐอเมริกา
เวลา ๑๕.๕๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
จากวังศุโขทัย ไปทรงบําเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๐๔ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย
ประทานพระวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า ตามลําดับดังนี้
– นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และเจ้าหน้าที่
มหาวิทยาลัย ฯ เฝ้า ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
– นายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย นํา นางสาวสกุลวงศ์ ชิตวลี และคณะ เฝ้า ถวายโฉนดที่ดิน เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นการส่วนพระองค์
เวลา ๑๑.๕๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินที่นั่ง
เสด็จไปทรงบําเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
ไปทอดถวาย ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อทรงบําเพ็ญพระกุศลแล้ว เสด็จกลับกรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๔.๕๒ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ วังศุโขทัย ประทานพระวโรกาสให้ นายวิธิต อุตสาหจิต ประธานกรรมการ บริษัท บันลือ พับลิเคชั่น จํากัด ในเครือ บันลือกรุ๊ป นางโชติกา อุตสาหจิต กรรมการผู้จัดการบริษัท ฯ และนางสาวพิมพิชา อุตสาหจิต รองประธาน เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฯ เฝ้า ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจําหน่ายหนังสือ “เดอะ พรินเซส ด็อก ไดอะรี (The Princess’ Dog Diary) บันทึกคุณน้ําหอม สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง” โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย เป็นการส่วนพระองค์
ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะ เฝ้า รับประทานเงิน เพื่อช่วยเหลือสุนัขในโรงพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๕๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายอําพน กิตติอําพน องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
ณ หอประชุมที่ว่าการอําเภอหนองหาน และหอประชุมที่ว่าการอําเภอพิบูลรักษ์ จังหวัดอุดรธานี