วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๒๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัลแก่นักเรียน วชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การจัดการศึกษา ของวชิราวุธวิทยาลัย นับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน เพราะนอกจากจะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้ มีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้ว ยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะความสามารถและประสบการณ์ด้วย กล่าวได้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมความประพฤติ อย่างที่เรียกว่าเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ ข้อสำคัญ การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้น ต้องเป็นให้ตลอด กล่าวคือ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใด ในฐานะใดก็ตาม ต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่น ที่จะประพฤติตน ปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไป จึงขอให้ทุกคน ทั้งผู้ที่จะออกไป ศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงาน ได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่ พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญ งอกงามยิ่ง ๆ ขึ้น เพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคน ให้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จทั้งใน ชีวิตและกิจการงานได้แท้จริง
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๕๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
– พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำ ตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายทหารสัญญาบัตร ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
– นายปานชัย สิงห์สัจเทพ นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา นำ คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ ๒๑ และ ๒๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็น รายได้จากการจัดงาน ฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ในโอกาสนี้ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นางปิยนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย