วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

วันนี้ เวลา ๑๘.๑๘ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง
จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๓๖ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ หอประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
ความว่า บัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว ย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ทั่วกัน ว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ด้วยความรู้ที่เล่าเรียนมา แต่ความสำเร็จในกิจการงานนั้น นอกจากความรู้
ในหลักวิชาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญ คือความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคน
ทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ความร่วมมือสนับสนุนดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความจริงใจ
ต่อผู้อื่นก่อน กล่าวคือ ทุกคนจะต้องประสานงานประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความสุจริตซื่อตรง และด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันโดยบริสุทธิ์ใจ เมื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจดังนี้ ก็ย่อมจะได้รับความเชื่อถือ
ไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย และเมื่อคนเขาเชื่อถือไว้วางใจแล้ว ก็จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจการ
งานทุกอย่างด้วยความเต็มใจยินดี บัณฑิตผู้ปรารภความสำเร็จในการประกอบกิจการงาน จึงควรฝึกฝน
อบรมตนเองให้เป็นผู้มีความจริงใจต่อทุกคนโดยเสมอหน้า
เวลา ๑๔.๕๓ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ท่านผู้หญิงสำอางวรรณ ล่ำซำ ท.จ.ว. ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๖.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ คณะทูตานุทูต คู่สมรส และผู้ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
เวลา ๑๘.๒๑ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จไปทรงเปิดป้ายเสาตะเกียงเทวดาฟ้าดิน และทรงเปิด “อาคารเฉลิมพระเกียรติ พระชันษา ๖๐ ปี
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” กับทรงเบิกเนตรพระสังกัจจายน์หยกขาว
ณ วิหารเทวาพิทักษ์ราษฎร์ ศาลเจ้าพ่อเสือ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์

/ เชิญถุงพระราชทาน …

– ๒ –

เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองนาคำ อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูเวียง และบ้านป่าสังข์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
เวลา ๑๐.๓๙ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง
และบ้านน้ำลัด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๓.๑๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎร
ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนสัง และที่ทำการ
กองทุนหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เวลา ๑๐.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช พร้อมด้วยคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๑๒ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่