วันพุธ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จออก
ณ ห้องโถง ชั้น ๑๐ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะแพทย์ผู้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ เฝ้า
เวลา ๑๕.๑๕ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทาน
โล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน
พระราชทานศพ นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ม.ป.ช.,ม.ว.ม. อดีตองคมนตรี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกรูเอีย ชาโคทา (Mr. Gruia Jacota)
เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจาก
ตำแหน่งหน้าที่
ในโอกาสนี้ นางคริสตีนา – อามาเลีย ชาโคทา (Mrs. Cristina – Amalia Jacota) ภริยา
เอกอัครราชทูต ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น
เวลา ๒๑.๒๕ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางบุษบา มาทแล็ง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
– นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสมาพันธรัฐสวิส
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สมาพันธรัฐสวิส นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาก่อน
– นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่
และไอร์แลนด์เหนือ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต
สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาก่อน
– นายจักร บุญ – หลง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา นายจักร บุญ – หลง เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ มาก่อน
– นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
/ก่อนที่จะได้รับ…
-๒-
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ นายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต
ไทยประจำสาธารณรัฐ เคนยา มาก่อน
– นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอล
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
รัฐอิสราเอล นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง
และแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรเบลเยียม
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรเบลเยียม นายมนัสวี ศรีโสดาพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ มาก่อน
– นายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐฟินแลนด์ นายนพพร อัจฉริยวนิช เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา มาก่อน
– นายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐประชาชนจีน นายพิริยะ เข็มพล เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐตุรกี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐตุรกี นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติประจำ
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ
สหประชาชาติประจำนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นายเสข วรรณเมธี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
– นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การ
ระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน
-๓-
– นายจักรี ศรีชวนะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำ
สาธารณรัฐโปรตุเกส นายจักรี ศรีชวนะ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ
มาก่อน
เวลา ๒๒.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบัญชร จันทร์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ นำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัย ฯ กับครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ฯ มาเป็นเวลา ๓๐ ปี ๒๐ ปี และ ๑๐ ปี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญกระดานชนวน กับทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท ความว่า นักเรียนทั้งหลาย
ได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างหนักแน่น ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติ คงจะทราบดีอยู่แล้วว่า
การประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นคุณสมบัติประจำตัวอย่างหนึ่งของผู้มีการศึกษาดี ในวันนี้
จึงใคร่จะกล่าวถึงเรื่องกาลเทศะ ให้แต่ละคนได้เข้าใจชัด กาละ แปลว่า เวลา ส่วนเทศะ แปลว่า สถานที่
รวมความแล้ว กาลเทศะ แปลว่า เวลาและสถานที่กาลเทศะนี้ เป็นสิ่งที่คนเราจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอ
เพราะเป็นปัจจัยที่จะกำหนดให้รู้ ว่าเมื่อใดควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร ควรพูดอะไร ไม่ควรพูดอะไร ผู้รู้กาลเทศะ
จึงเป็นผู้รู้การควรไม่ควร คือรู้ว่าควรประพฤติปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสม ในเวลาและสถานที่ ต่าง ๆ
เมื่อประพฤติปฏิบัติได้พอเหมาะพอควรในทุกที่ทุกเวลา ความดีความเจริญก็ย่อมบังเกิดขึ้น และคนทั่วไปก็ย่อม
ยกย่องสรรเสริญ จึงขอให้นักเรียนทุกคนนำเรื่องที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจ แล้วประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะทุกเมื่อ จะได้ประสบแต่ความดีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปไม่มีตกต่ำ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๐๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปยังบริเวณ
ข่วงเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทรงเปิดงาน “จิตรลดาเดินเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ ๓” และ
ทรงพระดำเนินนำขบวนประชาชนไปยังวัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียน
ร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ จำนวน ๗ โรงเรียน ซึ่งดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีสามเณรนักเรียน จำนวน ๗๓ รูป โดยทรงรับไว้ใน
โครงการตามพระราชดำริ ในปี ๒๕๕๒ จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน หอฉัน กิจกรรมการดูแล
สุขภาพสามเณรนักเรียน และโครงการภัตตาหารเพลและอาหารเสริมนม เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน
/วิชาคอมพิวเตอร์…
-๔-
วิชาคอมพิวเตอร์ ห้องเรียนอัจฉริยะ และการสาธิตการสอนภาษาบาลีจากนั้น ทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละออง
พระบาทรับเสด็จ สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนบ้านหัวดง
ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานน่านนคร แล้วประทับรถยนต์
พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม พระตำหนักธงน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน