วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๙.๑๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ ๑๗๐ (๓/๒๕๖๖) ณ ตึกมหิดลบำเพ็ญ โรงพยาบาลศิริราช
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๗.๒๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาต
อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะบุคคลผู้บริจาคเงินและผู้สนับสนุนกิจการของมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อจากนั้น
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุม
และชมนิทรรศการด้านวิศวกรรมในชื่อ “งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖” (National Engineering 2023)
หัวข้อ “วิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Engineering and Technology for Sustainable Future)
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร