วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๕

 

วันนี้ เวลา  ๑๕.๐๕  น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้

–  พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จ
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย  นำ คณะภริยาองคมนตรี และคณะกรรมการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จ
องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

–  พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ นางสาวศิริรัตน์ กิจพ่อค้า ประธานกรรมการบริษัท มานา เนเจอร์ อินโนเวชั่น จำกัด และคณะผู้บริหาร
ของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ฯ

–  นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียน
ที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

–  นายกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
นำ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ “ดิ เอ็ดดิวเคเตอร์ส ไทยแลนด์” (The Educators Thailand) ประจำปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ คณะครูผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

–  นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  นำ ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารยุทธศาสตร์การสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รุ่นที่ ๑
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตร พร้อมด้วยเข็มที่ระลึกของสถาบันอิศรา ในโอกาสนี้ คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสถาบันอิศรา คณะกรรมการหลักสูตร ฯ
และเจ้าหน้าที่สถาบัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย     ต่อจากนั้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์อนุกัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์  นำ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์  เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

 

/ –  นายปิยวัฒน์…

 

 

 

 

 

 

– ๒ –

 

–  นายปิยวัฒน์ เลิศวิทยากำจร ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการคำนวณ (การเรียนรู้
ของเครื่อง) และระดับปริญญาเอก สาขาการคำนวณ (วิทยาการข้อมูล/การเรียนรู้ของเครื่อง) จากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ดิอิมพีเรียล (The Imperial College of Science, Technology
and Medicine) กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

–  นายปิติพัฒน์ วงศ์สิทธิกานต์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการก่อสร้าง แผนกสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Master of Science in Building Technology
in the Department of Architecture) ณ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute
of Technology) สหรัฐอเมริกา