วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๙  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้  เวลา  ๑๔.๑๒  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี   และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำ ผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล “พรินเซสส์ เฮลธ์ อะวอร์ด” (Princess Health Award) ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

–  ศาสตราจารย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทบริหาร/ผู้นำประเทศ

–  นายเมธา  ทรงธรรมวัฒน์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี                     เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่น ประเภทวิชาการ

–  นางสาวนพวรรณ  กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าการบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                     ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัลองค์กรดีเด่น

ในโอกาสนี้ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข                             ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา  ๐๘.๓๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑                       อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน ๗๑ คน ในการนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนการอสนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การทอย่าม การจักสานตะกร้า กิจกรรมประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

เวลา  ๑๒.๔๕  น.  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
บ้านแม่ลางิ้ว อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเปิดสอนเมื่อปี ๒๕๒๕ ระยะแรกอาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราวหลังคามุงแฝก ต่อมา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ                ส่งผลให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน ๗ คน และสำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๙ คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพครู จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ

อาทิ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับอนุบาล และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เรื่องหมอกควัน โดยให้

 

/นักเรียน …

–  ๒  –

 

นักเรียนทำอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นละอองและหมอกควันแบบง่าย ๆ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการสะสมฝุ่นละออง           และหมอกควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รู้จักวิธีดูแลป้องกันตัวเอง กิจกรรมห้องสมุด โรงเรียนได้รับพระราชทานสื่อ ๖๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ ฯ สำหรับใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน และได้รับพระราชทานตู้หนังสือ               มีการส่งเสริม การอ่าน ให้รุ่นพี่อ่านหนังสือหน้าเสาธงให้รุ่นน้องฟัง กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแปรรูปหน่อไม้ถุงและผักกาดดอง และยังพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้                      ด้านการเกษตรและสอนให้คนในชุมชนปลูกพืชผักไว้บริโภค สมควรแก่เวลา เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร