วันพุธ ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖
วันนี้ เวลา ๑๔.๔๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นองค์ประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี ๒๕๖๖ ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๒.๔๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นวันที่ ๑ ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเป็นทรัพยากรบุคคล ที่ทรงคุณค่าของประเทศ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้สูง และสามารถนาความรู้ที่มีอยู่ ไปใช้ประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเอง และนาพาประเทศให้รุ่งเรืองก้าวหน้าได้ ในการทางานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์นั้น บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็จ แล้วลงมือทาด้วยความตั้งใจจริงและความขยันหมั่นเพียร
ทั้งต้องรู้จักขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อสาคัญ แต่ละคนจะต้องปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความเสียสละ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” หากปฏิบัติได้ดังนี้ บัณฑิตก็จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เฝ้า ถวายปริญญา
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการสอน) และฉลองพระองค์ครุย ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๙.๒๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอาพน กิตติอาพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ