วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๗.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระตาหนัก ภูพานราชนิเวศน์ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วย สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทาหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา และนันทนาการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวันที่ ๑ ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ พระราชวชิราธิการ สุวิธานวนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ณ วัดป่าอรัญญวิเวก อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย