วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ในโอกาสที่บัณฑิตทั้งหลายจะได้ออกไปประกอบอาชีพการงาน ใคร่จะฝากข้อคิดอย่างหนึ่งให้ทุกคนได้พิจารณา การทำงานใด ๆ นั้น บางครั้งก็อาจจะไม่เป็นที่รู้เห็นว่าผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติ
และต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างกว่างานที่ทำจะสำเร็จผล ผู้ปฏิบัติงานดังนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ในเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ครั้งหนึ่งว่า “คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้” บัณฑิตจึงควรพิจารณา
ให้เห็นจริงว่า คนเราเมื่อได้ตั้งใจทำงานด้วยความพากเพียรเสียสละ โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถแล้ว
ก็คงไม่น่าวิตกอันใดว่าจะไม่มีผู้ใดรู้เห็น เพราะผลสำเร็จสมบูรณ์ของงานที่ทำ และประโยชน์ที่บังเกิดขึ้น
จากงานนั้น ย่อมเป็นประจักษ์พยานแห่งความรู้ความสามารถ คุณธรรมความดี ตลอดจนคุณค่าและความสำคัญของแต่ละคนอย่างชัดเจนหนักแน่น ทั้งจะสร้างเสริมเพิ่มพูนเป็นกำลังอันกล้าแข็ง ในการสร้างสรรค์ความดี
ความเจริญให้แก่ตนแก่ส่วนรวมสืบไป
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๕.๐๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมหอศิลป์
พิมานทิพย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เวลา ๑๔.๒๖ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระราชทานเพลิงศพ นางสาวจรวย พรหมพิชัย
ท.ม.,ต.ช.,ว.ป.ร.๔ ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

/เวลา ๐๙.๓๐ น. …
– ๒ –

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปวางพวงมาลา “วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก
ครั้งที่ ๑” ณ อนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่ ๑ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานประชุมใหญ่วิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ไปทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ ลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี ภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี
ครั้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงลานจอดเครื่องบินพระที่นั่ง กองบิน ๒๓ ทรงพระดำเนิน
เยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งราษฎรในวันนี้ มาจาก ๒๐ อำเภอ
ของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์และเชื้อสายที่หลากหลาย อาทิ ชาวไทยเชื้อสายจีน
ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม จากอำเภอเมืองอุดรธานี รวมถึงชาวไทยจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ชาวภูไทและไทญ้อ
จากอำเภอศรีธาตุ ชาวภูไทและชาวภูลาว จากอำเภอวังสามหมอ ชาวไทยพวน จากอำเภอบ้านผือ ต่างสวมใส่
ด้วยเครื่องแต่งกายประจำกลุ่มชาติพันธุ์ที่งดงามแตกต่างกัน แสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมา
และราษฎรที่พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีแสด ซึ่งเป็นสีของดอกทองกวาวดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานี
มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ทรงแย้มพระสรวล มีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด กับพระราชทานลายพระราชหัตถ์
บนพระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
รับเสด็จ เมื่อทรงพระดำเนินผ่านราษฎรต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย วปร. และธงพระนามาภิไธย สท. รวมถึง
เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี มาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับ
หน่วยแพทย์ในพื้นที่ให้บริการดูแลราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นอย่างดี ยังความปลื้มปีติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได้ สมควรแก่เวลา จึงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร
ดอนเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
เมื่อเวลา ๒๒.๑๐ น.