วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๔.๕๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้
๑. คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. คณะกรรมการสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ และวันก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ นำ คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน ดังนี้
๑. คณะผู้บริหาร บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน
๒. ผู้แทนนายกฤษฎา อุตตโมทย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
เพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลำพูน
– นางพิชามญชุ์ ปัทมาธาดา ประธานกรรมการที่ปรึกษา บริษัท สยามกันชง อินดัสทรีส จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท คอสมี่ จำกัด บริษัท เดอะ วัน กรุ๊ป จำกัด และสมาคมพ่อค้าไทย ในพระบรมาชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดตรวจการติดเชื้อโควิด – ๑๙ สำหรับแพทย์ และเข็มสำหรับ
ฉีดวัคซีน เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ จีจินเกาะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรูปหล่อเทพเจ้าบู้ไฉ่ซิ้ง เนื้อทองคำ และเนื้อสำริด พร้อมด้วยหนังสือและสิ่งของ
ที่ระลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
/ในวันเดียวกันนี้…
– ๒ –

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๓.๕๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๓
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาท ความว่า เมื่อสองวันที่ผ่านมา ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ ถึงปัจจัยที่ช่วยให้แต่ละคนบรรลุถึงความสำเร็จ อันได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่น
การพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก และสำคัญที่สุด คือคุณธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานอันดียิ่งของจิตใจ ทำให้คนเรานำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงาน ให้เป็นไปในทางที่ดี
ที่เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นได้
ในวันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่า ผู้ปรารถนาความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิต
และกิจการงานนั้น ต้องไม่ละทิ้งซึ่งความกตัญญู กล่าวคือ พึงตระหนักรู้ถึงคุณความดีของผู้อื่น ทั้งบิดามารดาและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้ให้วิชาความรู้และอบรมบ่มนิสัย ญาติมิตรทั้งหลาย ผู้ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ ซึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยและประกอบอาชีพการงาน บัณฑิตเมื่อทราบตระหนักดังนี้แล้ว จึงควรจะได้ตั้งใจพยายามตอบแทน
คุณความดีทั้งนั้น ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างผู้มีสติความยั้งคิด มีปัญญาความรู้ความฉลาด เป็นผู้สามารถประพฤติตน
ปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามทำนองคลองธรรมอย่างแท้จริง ถ้าทำได้ ความดีความเจริญก็จะบังเกิดขึ้น
ทั้งแก่บัณฑิตเอง และแก่สังคมประเทศชาติพร้อมทุกส่วน