วันพุธ ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565

วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๑๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบญจมะ ๑ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทาน
พันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโรงเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เรื่อง ภาษาพูด ภาษาเขียน กิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพนักเรียน ประกอบด้วย กิจกรรมตัดเย็บกระเป๋าผ้าลายลีซู พวงกุญแจ และหางลีซู ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินงานตามพระราชดำริเมื่อปี ๒๕๖๐ โดยทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานจักรเย็บผ้า จำนวน ๒ หลัง ด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นต่อไป กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประกอบด้วย
การทำผักกาดดองลีซู และผักกาดดองจีน ซึ่งมีพระราชดำริให้เสริมความรู้แก่นักเรียน โดยให้ไปเรียนรู้กับกลุ่มผู้ปกครองในชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และกิจกรรมการเรียนรู้การทำกาแฟครบวงจร ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีวิทยากรเข้ามาสอนนักเรียนให้เรียนรู้ขั้นตอนตั้งแต่การปลูกกาแฟ ไปจนถึงการชงกาแฟ ภายใต้
ชื่อผลิตภัณฑ์ “ซานหมึง” หรือ “สามหมื่น” ตามชื่อของหมู่บ้าน มีเอกลักษณ์เป็นกาแฟผสมมะขามป้อม
ถือเป็นการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าให้กับไม้ผลประจำถิ่นด้วย
เวลา ๑๒.๒๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์ อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เดิมชื่อ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านลุกข้าวหลาม ต่อมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อศูนย์การเรียน เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียน
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ และผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของศูนย์การเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมปักผ้าลาหู่ดำ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ได้แก่ การจักสานไม้ไผ่ ทั้งสองกิจกรรมได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านที่มีความรู้เข้ามาสอนนักเรียน
/ ทำให้สามารถ …

-๒-

ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด
โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “คำศัพท์จากนิทาน” ให้พี่อ่านนิทานแล้วให้น้องเขียนคำศัพท์ลงในสมุดเล่มเล็ก เมื่อครบจำนวนคำที่กำหนด จะสามารถไปรับเครื่องเขียนได้ ทำให้นักเรียนมีความสนใจมาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
และเป็นการเสริมความเข้าใจในวิชาภาษาไทยเพิ่มเติม และกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยนำกล้วย
ที่ปลูกในพื้นที่ มาทำข้าวต้มมัดไส้กล้วย กล้วยฉาบ และน้ำพริกกล้วย โดยจำหน่ายผ่านสหกรณ์ของศูนย์การเรียน
อนึ่ง ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๒๘ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ครูใหญ่ ซึ่งเป็นครูในโครงการ
คุรุทายาท รุ่นที่ ๒ และได้นำความรู้กลับมาพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า และผู้แทนนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานสิ่งของ ผู้แทนชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพันธุ์ไม้ผล และผ้าห่มกันหนาว
กับคณะผู้บริหาร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ จากนั้น ครูใหญ่กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ สถานการณ์น้ำอุปโภคบริโภค และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของโรงเรียน เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นอนุบาล กิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียน โดยเน้นการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวปกาเกอะญอ ได้แก่ การส่งเสริมการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยการถ่ายทอดจากปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรมการแปรรูปและถนอมอาหารจากผลผลิตทางการเกษตร
ได้แก่ การทำกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สมควรแก่เวลา
จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สำนักชลประทานที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่