วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ น.ร.,ป.จ.,ส.ร.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ภ.ป.ร.๑,ว.ป.ร.๑ อดีตประธานองคมนตรี ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร