วันพุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเคป ราชา ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริเมื่อปี ๒๕๒๕ ในการพัฒนาที่ดินที่อยู่ติดกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ให้เป็นแหล่งพัฒนาด้านการเกษตร ควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมสนองพระราชดำริให้ครอบคลุม ทุกมิติ ปัจจุบันมีมีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ฯ กำหนดกรอบแนวทาง การพัฒนา และมีคณะปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ มีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง ตำบลนาจอมเทียน และตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการ ฯ ด้านการพัฒนาการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ ด้านการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้านบริหารจัดการน้ำ กับด้านการศาสนาและการศึกษา แล้วทอดพระเนตร แปลงสาธิตทดลองเกษตรธรรมชาติ อาทิ การปลูกพืชผักสวนครัว พืชระยะสั้น และพืชผักตามฤดูกาล รวมถึง การผลิตเมล็ดและกล้าพันธุ์ สำหรับจำหน่ายและแจกจ่ายประชาชนที่สนใจวิถีเกษตรแบบธรรมชาติ ไร้สารเคมี
เวลา ๑๐.๔๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธญาณนเรศวร์ พระประธานพระอุโบสถ ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๑๙ ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมศรัทธาของคนในชุมชน มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร เป็นองค์ประธานจัดสร้าง ได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัด เมื่อปี ๒๕๒๓ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี ๒๕๒๕ ปัจจุบัน มีพระโสภณคณาภรณ์ เป็นเจ้าอาวาส เวลา ๑๐.๕๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่ให้บริการด้านวิชาการ ดูแลส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง ด้านผู้สูงอายุ นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยได้ทุกขั้นตอน พร้อมให้การรักษา แพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม ควบคู่กับธาราบำบัด จิตวิทยาบำบัด และโภชนบำบัด ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตร คลินิกกายภาพบำบัด ที่ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการปวด มีความผิดปกติทางการเคลื่อนไหว และโรคทาง ระบบประสาท เช่น ปวดกล้ามเนื้อ เอ็นอักเสบ ข้อเสื่อม การกดทับเส้นประสาท และโรคหลอดเลือดสมอง
/ งานกิจกรรมบำบัด …
-๒-
งานกิจกรรมบำบัด ที่ให้การรักษาโดยฝึกผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาท ในกลุ่มที่มีปัญหามืออ่อนแรง กลืนลำบาก สำลักจนเสี่ยงปอดติดเชื้อ หรือได้สารอาหารไม่เพียงพอ และปัญหาทางการรับรู้และเข้าใจของสมอง เช่น สมาธิจดจ่อ ความจำ และการสื่อสาร การฟื้นฟูร่างกายด้วยวิธีธาราบำบัด โดยติดตั้งเครื่องออกกำลังกายในน้ำสำหรับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมกลุ่มการออกกำลังกายในน้ำ เพื่อฝึกการทรงตัวให้ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม สามารถ ทำได้ง่ายในน้ำ ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังห้องประชุมบัวสวรรค์ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ของคณะทำงาน ฯ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๙.๔๔ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไป ทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมสาธิตศิลปากร ครั้งที่ ๑ (ศุภสัตว์) และทรงร่วมแสดงผลงาน ณ หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร