วันพุธ ที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๑๘.๓๓ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสุจิตรา ทุไร
(Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย ซึ่งได้รับพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่
ในโอกาสนี้ นายอาร์. สวามีนาถัน (Mr. R. Swaminathan) คู่สมรสเอกอัครราชทูต ฯ
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย
เวลา ๐๗.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถบัสพระที่นั่ง จากโรงแรมโบ – รีวาฌปาลัสโลซาน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม ณ เมืองโลซาน สมาพันธรัฐสวิส ไปยังโรงงานของบริษัท ไบโอฟรุตส์ จำกัด วิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ เมืองซียง
รัฐวาเล ทอดพระเนตรกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ การสลักตัวอักษรข้อความลงบนผลแอปเปิ้ล และกระบวนการคัดแยกผลไม้และบรรจุกล่อง จากนั้น ทอดพระเนตรสินค้าในร้านค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากพืชผลของบริษัท จากนั้น ประทับรถไฟพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนผักผลไม้โดแมนดูว์กร็องกานาล ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารบริษัท เอ็งชีโน จำกัด และเจ้าของสวนผักผลไม้โดแมนดูว์กร็องกานาล
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ รวมถึงการควบคุม
แมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี
เวลา ๑๐.๑๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มโคโดแมนเดกร็องซีล พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้บริหารบริษัท โดแมนเดกร็องซีล จำกัด กราบบังคมทูลเกี่ยวกับโรงอนุบาลโคและเครื่องจักรกลการเกษตร จากนั้น ทอดพระเนตรโรงอนุบาล
โคและเครื่องจักรกลการเกษตร เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเก็บเนยแข็ง ทอดพระเนตรกระบวนการบ่มเนยแข็ง
เวลา ๑๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ ทรงร่วมงานถวาย
พระกระยาหารกลางวัน ซึ่งนายราฟาเอล เกยาร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรรัฐวาเล วิทยาเขตชาโตเนิฟ จัดถวาย
เวลา ๑๔.๕๕ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาไทย สวนสาธารณะเดอน็องตู เมืองโลซาน ทรงเป็นองค์ประธาน
ในพิธีประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ประดิษฐานอยู่ในศาลาไทยเป็นปฐมฤกษ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงคม เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณจัดนิทรรศการ “พระภูมิบาล โลซานรำลึก” (Le buste du Roi Bhumibol à Lausanne) ทอดพระเนตรภาพสีน้ำเกี่ยวกับการจัดการสร้างประติมากรรมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ และราชสกุลมหิดล เมื่อครั้งประทับอยู่ในสมาพันธรัฐสวิส

/เวลา ๑๘.๑๐ น. …

– ๒ –

เวลา ๑๘.๑๐ น. (เวลาท้องถิ่น) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังร้านหนังสือปาโย ทอดพระเนตรหนังสือต่าง ๆ สมควรแก่เวลา
จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโบ – รีวาฌปาลัสโลซาน ซึ่งเป็นที่ประทับแรม
เวลา ๑๓.๓๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นองค์ประธาน
การประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง และพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี