วันพุธ ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564

 

 

ข่าวในพระราชสำนัก

พระบรมมหาราชวัง

วันพุธ  ที่  ๑๕  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔

 

วันนี้ เวลา ๑๔.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๑๑ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์