วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ตามลำดับดังนี้
– นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมเงิน สำหรับจัดสร้างถังน้ำ
ขนาดบรรจุ ๑,๕๐๐ ลิตร และจัดสร้างฐานคอนกรีตตั้งถังน้ำดังกล่าว เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม
เฉลิมพระเกียรติ” ระหว่างปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
นำ นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้
จากการจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล “บรอดเวย์” (Broadway) เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย สำหรับสมทบ
โครงการ “เงินทุนฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทย”
– นางภากมล รัตตเสรี กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ นายทัตสึยะ โนซากิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ฯ และผู้ประมูลรถจักรยานยนต์สูงสุดจากการจัดกิจกรรมประมูลรถเลขสวยของบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว และเงินที่บริษัท ฯ ร่วมสมทบเพิ่มเติม
สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ถวายรถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย
– นายสมชาย ทับพร ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
และนางสมฤทัย คงคาลอย ผู้เป็นบุตรี เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องดนตรีไทย
ประกอบด้วย รางระนาดเอก ไม้สัก แกะลายลงรักปิดทอง รางระนาดทุ้ม ไม้สัก แกะลายลงรักปิดทอง
รางระนาดเอก ไม้สัก รางระนาดทุ้ม ไม้สัก ผืนระนาดเอก ไม้ชิงชัน และผืนระนาดทุ้ม ไม้ไผ่บง
เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
– จ่าอากาศเอก ไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
นำ ผู้นำเกษตรกร และกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๐.๑๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากนั้น ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่คณาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
/เวลา ๑๔.๐๐ น. …
– ๒ –

เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระภิกษุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์ ณ อุโบสถวัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
– พระราชวชิรานุวัตร พิพัฒนกิจสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
– พระสิทธิวชิรมุนี
– พระศรีวัชรธรรมภาณ
เวลา ๐๗.๕๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ กองร้อยทหารพรานที่ ๔๙๑๔ อำเภอจะแนะ
ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส กองร้อยทหารพรานที่ ๓๐๐๙ (ฉพ.๓๐) ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๒๐๑ (ฉพ.๔๒) อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เครื่องปั่นไฟ
ขนาดเล็ก ซึ่งมีความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน ถุงนอนกันหนาวที่กันความเย็นได้ถึงอุณหภูมิติดลบ
๒๔ องศาเซลเซียส เต็นท์นอนขนาดใหญ่ สำหรับ ๕ – ๖ คน ผ้านวมกันหนาว อาหารแห้ง นม และน้ำดื่ม
ไปมอบแก่ นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ณ โรงเก็บอากาศยาน
ฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ กองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการ
จัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังสาธารณรัฐตุรกี เพื่อนำไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวตุรกีต่อไป
สาธารณรัฐตุรกี เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคาห์รามันมาราช เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ความเสียหายอันเกิดจากแผ่นดินไหวขนาด ๗.๘ ริกเตอร์ และการสั่นสะเทือนที่ตามมานั้น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ ผู้สูญหาย และผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน
และโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง