วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๑๐.๑๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตเมื่อจบการศึกษา ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากวัยเรียนเป็นวัยทำงาน
ในการประกอบอาชีพการงานและการดำเนินชีวิต นอกจากความเก่งกาจสามารถแล้ว ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง
ที่จะช่วยเกื้อกูลให้บัณฑิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ สติ คือความระลึกรู้ตัว ว่าตนเองกำลังทำอะไร ไม่เลอะเลือนเผลอไผล เมื่อมีสติ ปัญญาที่จะพิจารณาว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นคุณหรือโทษ ก็จะเกิดตามมา ที่เรียกว่า สัมปชัญญะ มักกล่าวร่วมกันว่า สติสัมปชัญญะ ผู้มีสติย่อมเป็น
ผู้มีความยั้งคิด พิจารณาสิ่งที่จะทำ คำที่จะพูด ว่าถูกต้องสมควรหรือไม่ เป็นประโยชน์หรือก่อให้เกิดผลเสีย
แก่ตน หรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ ทั้งจะช่วยให้เป็นผู้ไม่ประมาท สติจึงเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้ง ไม่ให้คนเราคิด
และทำสิ่งที่ไม่เป็นสาระ ไม่เป็นประโยชน์ ขอให้บัณฑิตทั้งหลายสังวรระวังในเรื่องที่กล่าวมานี้ และควรฝึกตน
ให้เป็นผู้มีสติอยู่เสมอ ก็จะส่งผลเป็นความสุขความสำเร็จ เป็นประโยชน์เกื้อกูลทั้งแก่ตน ตลอดจนผู้อื่นที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกัน
เวลา ๑๔.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายคงจะทราบดีอยู่แล้วว่า ในปัจจุบันนี้ การสื่อสารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของคนเรา การที่วิทยาการและนวัตกรรมด้านการสื่อสารเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ทำให้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกและรวดเร็ว จนดูเสมือนว่าโลกของเราแคบลง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ก็สามารถทำได้ในวงกว้าง ส่งผลดีทั้งในด้านเศรษฐกิจ การแพทย์
การสาธารณสุข การศึกษา เป็นต้น อย่างไรก็ดี เราปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลกระทบในทางลบก็มีมาก ดังเช่น
การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เกิดโทษ บัณฑิตทุกคนได้รับ
การศึกษาอบรมมาดีแล้ว จึงต้องรู้จักใช้สติ ปัญญา และวิจารณญาณ ในการแยกแยะความถูกความผิด
ความจริงความเท็จ ความควรไม่ควร ข้อมูลข่าวสารใดที่น่าสงสัย ก็ยังไม่ควรเชื่อ แต่ต้องพิสูจน์หาข้อเท็จจริง บัณฑิตต้องรู้เท่าทันการสื่อสาร และใช้การสื่อสารด้วยความประสงค์ดี ใช้ในทางสร้างสรรค์ ในทางที่เป็นคุณ
เป็นประโยชน์ แก่ตน แก่สังคม และแก่ประเทศชาติ หากบัณฑิตทุกคนยึดถือปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเท่ากับ
มีส่วนช่วยจรรโลงสังคมและประเทศชาติให้มีความสุขสงบ มีความเจริญมั่นคงและยั่งยืน
/เวลา ๑๗.๒๓ น. …
– ๒ –

เวลา ๑๗.๒๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร”
และทรงเปิด “อาคารสิรินธารประภากร” และทอดพระเนตรนิทรรศการ “๕๐ ปี เขื่อนสิรินธรสู่ความรุ่งโรจน์
จากสายน้ำและแสงแดด” ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา ๑๒.๕๘ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” (Immuno Oncology) พระราชทานแก่แพทย์ประจำบ้าน
ชั้นปีที่ ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๗ วัน พระราชทานศพ
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๐.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ ๒๕๖๕
ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ณ ฐานปฏิบัติการกู่เต็งนาโย่ง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ฐานปฏิบัติการแปกแซม อำเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ฐานปฏิบัติการช่องทางนาป่าแปก อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
และฐานปฏิบัติการบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก