วันพุธ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๑๕.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นา คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการ จาหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายดุสิต ปิยะทัต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา ศาสตราจารย์ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจาหน่ายสลากกาชาดไทย ในงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงานกาชาดออนไลน์ ประจาปี ๒๕๖๔ เพื่อบารุงสภากาชาดไทย
– นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ฮาวรังษี รองประธานคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จากัด (มหาชน) กลุ่ม ๖ และผู้อานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ นา คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน “สิริโรจน์ รัน ฟอร์ เฮลธ์ รัน ฟอร์ แชริตี มินิ มาราธอน” (SIRIROJ Run for Health Run for Charity Mini Marathon) ครั้งที่ ๗ และครั้งที่ ๘ (หมอชวนวิ่ง) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล
– นายชวิศ ชื่นเจริญ ประธานกรรมการบริษัท สไมล์ พิคเจอร์ส จากัด นา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
– นายดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด นา คณะผู้บริหารบริษัท ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ไปรษณีย์โบราณจาลอง แบบเยอรมนี และแบบอังกฤษ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตราไปรษณียากรและสิ่งสะสม และสินค้าไปรษณีย์ที่ระลึก เพื่อทรงใช้ ตามพระราชอัธยาศัย
– นายศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการจัดแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “แอสโทร ชาเลนจ์ : ปริศนาดาราศาสตร์” (Astro Challenge) ประจาปี ๒๕๖๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ฯ ร่วมเข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ด้วย
/ – ศาสตราจารย์ …
– ๒ –
– ศาสตราจารย์ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นา คณะผู้แทนจากสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นานาชาติ อินเตอร์เนชันแนล คอนเกรส ออน ไซเอ็นซ์, เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยี-เบสด์ อินโนเวชัน ครั้งที่ ๔๗” (The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT47)) ประจาปี ๒๕๖๔ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีดีเด่น
นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)
ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย
– นายผล ดาธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นา คณะข้าราชการและผู้แทนกลุ่มเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแล หลินลับแล สับปะรดห้วยมุ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และผ้าซิ่นตีนจกไทย-ยวน ลับแล
เวลา ๑๗.๓๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจาปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงวางยาสลบสัตว์เลี้ยง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นวันที่ ๑
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๑๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สถานีตารวจน้าตาบา อาเภอตากใบ ฐานปฏิบัติการชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ทพ. ๔๕๑๔) อาเภอระแงะ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน ๔๖๑๑ อาเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และ กองร้อยเฉพาะกิจตารวจยะลา ๙๑๒ (วัดหลักห้า) อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา