วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑
สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับ เขื่อนวชิราลงกรณ ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสังขละบุรี
อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลสังขละบุรี เสด็จเข้าห้องประชุมรันตี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงพยาบาล
จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องไตเทียม พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยชาย – หญิง และทรงเยี่ยมคนไข้
ในพระราชานุเคราะห์ โรงพยาบาลสังขละบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนให้บริการแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน และสาธารณสุขชุมชนในอำเภอสังขละบุรี จำนวน ๗ แห่ง และทำหน้าที่เป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
ด้านการรักษาพยาบาล รับ – ส่งต่อผู้ป่วยแก่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
เงินสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ และผู้ป่วยยากไร้ กับพระราชทานรถสำหรับให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ที่รถพยาบาลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ กับทรงเยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ด้วย ต่อจากนั้น ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหลวงประกอบนิติสารและท่านผู้หญิงถวิล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เดิมคือ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง ซึ่งเปิดสอนเมื่อพ.ศ. ๒๕๕๗ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ มีนักเรียน จำนวน ๘๒ คน โดยเป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ปกครองและชุมชน
ทั้งการปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ และติดตาม
เรื่องการปนเปื้อนของสารตะกั่ว ตามโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานเอกชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรงเรียน ฯ ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนและนักเรียน
ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และโรคระบบทางเดินหายใจ ในการนี้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ออกหน่วยให้บริการด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่ทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกัน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่ต่าง ๆ ครบ ๙๙๙ ครั้ง สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร