วันพุธ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๑๖.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี จากนั้น
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช เรือฟริเกตลำใหม่ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
เวลา ๐๙.๐๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระสงฆ์
และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นำ คณะบุคคล
เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. พระสอาด พูลสวัสดิ์ และคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๙๗๗ และเลขที่ ๒๙๗๘ เนื้อที่รวม ๑๐ ไร่ ๖๙ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบล
โคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมมูลนิธิชัยพัฒนา
๒. นายจิตร์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนราธิปพิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนนราธิปพิทยา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน “วันนราธิป” และเงินบริจาคเพิ่มเติมจากผู้บริหารและผู้มีจิตศรัทธา สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา
– นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทย นำ
หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิ สวัสดิวัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโครงการวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๑ “๑๒ สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพ ฯ ๒๐๑๘” สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์ บรมราชินีนาถ
เพื่อโรคมะเร็งเต้านม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
– นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ และรายได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราวในงานกาชาด เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายเฉลิมชัย ธีระกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย)
จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้า
ในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
– นายศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพยากรณ์ดวงชะตาในงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

/- นางสาวทมยันตี…..

– ๒ –

– นางสาวทมยันตี คงพูลศิลป์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวัน นำ คณะกรรมการสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โบว์ลิ่งการกุศล แรลลี่การกุศล และวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
– นายวิทยา วัฒนโสภณวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์
จีจินเกาะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิ ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และผ้าห่มกันหนาว เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร กับพระอรหันต์จี้กงหล่อ ชนิดทองคำ พร้อมทั้งหนังสือและของที่ระลึก
– นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) นำ คณะผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท เค.เอ็ม.แพ็กเกจจิ้ง จำกัด บริษัท แวนด้าแพค จำกัด และบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม “ไบโอพลาสติกส์” (Bioplastics) และสื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย
– ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ นายกสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย นำ ผู้แทนผู้ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้า และโพชฌงค์ ครั้งที่ ๗
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ในโอกาสนี้ พระภิกษุ คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ประกวด ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ ฯ ผู้แทนส่วนราชการ และกรรมการสมาคมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
ในประเทศไทย และทีมชนะเลิศ ร่วมเข้าเฝ้า และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๐๙.๓๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้
– นายบำรุง พาทยกุล เจ้าของโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ นำ คณะครู ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุน นักเรียนโรงเรียน ฯ และมูลนิธิเตือน พาทยกุล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนโรงเรียน ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก และทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทย การขับร้อง และการแสดงนาฏศิลป์ไทย
– พันเอกหญิง ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ประธานกรรมการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะภริยาองคมนตรี คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้าน
งานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๔ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต ไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชูจิตธรรมาราม (มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

/อนึ่ง…..

– ๓ –

อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๒๔ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๒๐.๑๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา
ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐอเมริกา
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๒. เรืออากาศโท อรรถยุทธ์ ศรีสมุทร เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๓. นายดำรง ใคร่ครวญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๔. นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำญี่ปุ่น
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๕. นางสาววรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเกาหลี
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๖. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำฮังการี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๗. นายศักดิ์สีห์ พรหมโยธี เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐ
ไนจีเรีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
๘. นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐอิสราเอล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่