วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันนี้ เวลา ๐๗.๓๒ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ฐานปฏิบัติการ
มว.ฉก.นปพ.๓๑ อำเภอเจาะไอร้อง โรงพยาบาลสุไหงโล-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพราน
ที่ ๔๙๐๕ อำเภอจะแนะ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ฐานปฏิบัติการ
ชุดคุ้มครองตำบลสาคอบน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ ๔๑๐๙
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม
“แฟบริเคชัน เซ็นเตอร์” (Fabrication Center) และทอดพระเนตรผลงานด้านวิชาการของนักเรียน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ คณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอรรถพล ฤกษ์วิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กราบบังคมทูลรายงาน ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรม “แฟบริเคชัน เซ็นเตอร์” (Fabrication Center) ซึ่งเป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกับห้องปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่มีจินตนาการ สนใจใฝ่รู้ในการออกแบบ ประดิษฐ์คิดค้นผลงานต้นแบบ เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นนวัตกร
ที่สร้างผลงานนวัตกรรมให้แก่ประเทศต่อไป   โอกาสนี้ ทอดพระเนตรภายในห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
และผลงานด้านวิชาการของนักเรียน อาทิ เซ็นเซอร์ตรวจจับไฟป่าด้วยปัญญาประดิษฐ์ โรบอทเก็บขยะบนผิวน้ำ
และถ่านจากดอกธูปฤาษี เป็นต้น
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๓๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่
เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร ปัจจุบัน เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรนวัต และรับลูกหลานเกษตรกรในพื้นที่มาเรียนเพื่อต้องการให้สืบทอดการทำการเกษตรของครอบครัว รวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและผู้ที่สนใจเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

/ ด้วยนวัตกรรม …
-๒-

ด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเส้นทางศึกษาสวนสมรม ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกป่านิเวศ และการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตร เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการซึ่งจัดแสดงผลงานความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดแสดงกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและการสอนหลักสูตรต่าง ๆ แก่นักเรียน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดแสดงการสอนหลักสูตรนักเพาะกล้า และดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อเก็บข้อมูลด้านพืชภายในศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑
สาขาวิชาเกษตรนวัต เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานผลการเรียน แล้วทรงมี
พระราชปฏิสันถารกับคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทรงเน้นย้ำให้ศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต มีการ
จัดการเรียนการสอน และการทำการเกษตรในลักษณะของเกษตรอินทรีย์ และเกษตรปลอดภัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การทำการเกษตรได้ผลผลิตดีและได้ปริมาณมากขึ้น รวมทั้งมีนวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองและใช้ชีวิต
อย่างพอเพียง