วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันนี้ เวลา ๐๗.๕๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา” อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง
เวลา ๐๙.๕๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคาร ๑๐๐ ปี สธ. กับโครงการทำเล่น ๆ ให้เป็นงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
อนึ่ง เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๙ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารหอประชุมสิริสวัสดิธร ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านศาสนา ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม แก่ผู้นำศาสนา หน่วยราชการ และประชาชนในพื้นที่ และได้รับพระราชทานชื่ออาคารหอประชุมสิริสวัสดิธร มีความหมายว่า หอประชุมซึ่งเป็นสถานที่ทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและเป็นสิริมงคล โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และนิทรรศการนวัตกรรมฮาลาล กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ ตามแนวทาง “ศาสนารับรอง วิทยาศาสตร์รองรับ” จัดแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานการรับรองฮาลาลในประเทศไทย และการส่งเสริมศักยภาพและการขยายตลาดการค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลาล
ของจังหวัดชายแดนใต้
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๓.๓๔ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ บ้านบูกาสาแลแม อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนชาวไทยมุสลิม ๗๕ คน มีการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตอาหารประเภทผลไม้และ
/ถั่วเมล็ดแห้ง …..

– ๒ –

ถั่วเมล็ดแห้ง ด้านการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกวิชา แต่ผลการสอบโอเน็ตคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ จึงได้ส่งครูไปอบรมเพิ่มเติมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานีเข้ามาช่วยสอนตัดผม และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งเสริมให้นักเรียนปลูกพืชผักผลไม้ และปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี และข้าวพันธุ์พื้นเมือง ผลผลิตที่ได้เพียงพอประกอบอาหารกลางวัน ที่เหลือนำมาแปรรูปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งมีกะปิปรุงรสเทพาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน เนื่องจากบ้านพระพุทธมีพื้นที่ติดชายทะเล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง ซึ่งมีกุ้งเคยจำนวนมาก ชาวบ้านจึงนำมาแปรรูปเป็นกะปิ และได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพระพุทธ เพื่อให้เกิดการผลิตที่ต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเป็นอาชีพที่มั่นคง ทั้งด้านคุณภาพ การผลิต การเงิน ตลอดจนการจัดการเรื่องการตลาด และการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สมควรแก่เวลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองพิเศษ โครงการฟาร์มตัวอย่าง
ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา