วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันนี้ เวลา ๐๗.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงบาตรพระสงฆ์
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (๑๐๗ ปี วิทยาลัยพยาบาล
สภากาชาดไทย) และทรงเปิดอาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา
สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เวลา ๐๙.๒๙ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โรงเรียน ฯ แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกพืชผักและไม้ผล
ปศุสัตว์ และประมง ในโอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม
เวลา ๑๓.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ฯ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้ ฯ แห่งนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริด้านต่าง ๆ ในการนี้ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอน การแก้ไขปัญหาวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมห้องพยาบาล กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม จากนั้น ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและผลผลิตของชุมชน กิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เช่น การปลูกพืชผักและไม้ผล ประมง และปศุสัตว์ และทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวพัฒนา โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๗.๓๓ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการ
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔