วันพุธ ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2565

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕
วันนี้ เวลา ๐๙.๑๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และการประชุมสามัญประจาปี ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)