วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๑๔.๐๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ธณัฏฐ์คุณ มงคลอัศวรัตน์
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ คณะผู้บริหารสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ในโอกาสนี้ นักวิทยาศาสตร์อาวุโส นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ นักเทคโนโลยีดีเด่น นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ และครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย
เวลา ๑๐.๒๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้
พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ณ หอประชุมสิริวรปัญญา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ป.ภ.,ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒,ภ.ป.ร.๓ ณ ศาลาบัณณรศภาค
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร