วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๑ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองวิทยพิมาน
อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ กับพระราชทาน “ทุนพระราชทานศรีเมธี” แก่นิสิตสถาบันวิทยสิริเมธีที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนรวมสถาบันวิทยสิริเมธี อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เสร็จแล้ว
ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เมธีสโมสร” (Faculty Center) สถาบันวิทยสิริเมธี
ซึ่งเป็นอาคารขนาด ๓ ชั้น สำหรับใช้เป็นที่พักอาศัยของคณาจารย์ และพื้นที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางความคิด หรืองานวิจัยในรูปแบบผสมผสานระหว่างความรู้แขนงต่าง ๆ กับสำหรับจัดแสดงผลงานวิจัยต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงปลูก “ต้นแก้วเจ้าจอม” ด้วย จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของสถาบันวิทยสิริเมธี ที่สอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เช่น งานวิจัย “วัสดุกึ่งตัวนำอินทรีย์สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่” งานวิจัยการผลิตชุดตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และงานวิจัยหุ่นยนต์อเนกประสงค์สำหรับสำรวจท่อก๊าซ เป็นต้น เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีนักเรียน จำนวน ๒๑๖ คน มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน
๔ รุ่น และได้ไปศึกษาต่อทางด้านสะเต็มศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในวันเดียวกันนั้น เวลา ๑๔.๑๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการงานวิจัยและพัฒนาด้าน
“เอไอ แอนด์ โรโบติกส์” (AI and Robotics) และโรงงานต้นแบบ ณ โครงการวังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับแรม ณ เรือนรับรองวิทยพิมาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง