วันพุธ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

ข่าวในพระราชสำนัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันนี้ เวลา ๐๘.๕๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปทรงร่วมการบันทึกวีดิทัศน์ทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรียนนายร้อย ชมรมดนตรีไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารสิรินธรานุสรณ์ ๖๐ พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต วิชาชีพพยาบาลนั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนในสังคมอย่างมาก บัณฑิตพยาบาลต้องมีความมุ่งมั่น ที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมา ในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตได้ตามศักยภาพ ดูแลผู้ที่เจ็บป่วย ตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุด การที่จะปฏิบัติงานให้สมเกียรติภูมิแห่งวิชาชีพพยาบาล จึงต้องปฏิบัติบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ทั้งต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางสังคม และความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี ตลอดจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย
นอกจากบัณฑิตแต่ละคน จะต้องสร้างความเจริญมั่นคงและความสำเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้ว ยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วย จึงขอให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หากบัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปยึดถือปฏิบัติ แต่ละคนก็จะสามารถดำเนิน
ชีวิตและประกอบกิจการงาน ให้บรรลุถึงความเจริญก้าวหน้า ทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชาติบ้านเมือง สมกับที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ และประเทศชาติก็จะมีความวัฒนาถาวรสืบไป
เวลา ๑๕.๐๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ความสำเร็จที่บัณฑิตได้รับนี้ เป็นผลจากความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบถ้วนตามหลักสูตร จนได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองวิทยฐานะ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะทำงาน ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุด บัณฑิตจึงต้องรักษาความขยันหมั่นเพียรไว้ให้ตลอดต่อเนื่อง ในอันที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มพูนขึ้น และทันการณ์ทันโลกอยู่เสมอ เมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานใด ก็ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของงาน ตลอดจนปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระจ่าง จะได้วางแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ แล้วดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ให้เหมาะสมกับงาน
กับสถานการณ์แวดล้อม และทันยุคทันสมัย หากบัณฑิตทำงานได้ดังที่กล่าว โดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับประคับประคองแล้ว งานที่ทำก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคง ทั้งแก่ตัวบัณฑิตเอง และแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน
เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “ซีดีทีไอ อินโนเวชัน ๒๐๒๓” (CDTI Innovation 2023) ณ อาคาร ๖๐๕ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๐๗.๓๑ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเซ็นทารา โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทรงฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ณ พลับพลาทรงงานวัดเกษรศีลคุณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี