วันพุธ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564

ข่าวในพระราชสานัก
พระบรมมหาราชวัง
วันพุธ ที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
วันนี้ เวลา ๑๕.๐๒ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
– นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนา นา คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
๑. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และคณะ
เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรม การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประเมินผล
๒. นายจาง เจิ้งฮุ่ย ประธานบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องช่วยหายใจ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สมทบกองทุน ชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ (และโรคระบาด ต่าง ๆ) และในโอกาสนี้ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยด้วย
– นายสมเกียรติ ชอบผล ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา แสงมลิ และนางพนิดา วิชัยดิษฐ กรรมการมูลนิธิ ฯ นา ผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิ ฯ ประจาปี ๒๕๖๔ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ ดังนี้
๑. สาขาผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย ตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย
๒. สาขาครูภาษาไทย ได้แก่ นายกิตติวัฒน์ ธนพัฒน์โยธิน ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สานักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๓. สาขาครูสังคมศึกษา ได้แก่ นางกาไล ปานม่วง ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนจารุศรบารุง ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
๔. สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ นายธีร์ธวัช บุญจีน ครู กศน. ตาบลห้วยไร่ อาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์
ในโอกาสนี้ นายสมเกียรติ ชอบผล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วย ต่อจากนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลาดับดังนี้
/รองศาสตราจารย์…
– ๒ –
– รองศาสตราจารย์สงคราม เหลืองทองคา ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สมชัย พงศ์จรรยากุล กรรมการและเลขานุการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นา นางสาวสุภธิรดา วงษ์จันฬา ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เดวิส สหรัฐอเมริกา
– นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล และรองศาสตราจารย์มาโนช โลหเตปานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ นา
นายธาวิต แสงวีระพันธุ์ศิริ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี ๒๕๕๙ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมขนส่ง จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์คลีย์ สหรัฐอเมริกา
เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา และนายพิสิษฐ์ วจนสาระ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ประจาปี ๒๕๖๓ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย แซนดีเอโก สหรัฐอเมริกา ในวันเดียวกันนี้ เวลา ๑๒.๕๒ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตาหนักทิพย์พิมาน อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยาย หัวข้อเรื่อง “มะเร็งวิทยา” (Oncology) พระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ ๔ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์